Welkom

Informatie

Activiteiten

Contact

Aan/afmelden als lid

Foto's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan/afmelden als lid

U kunt zich aan- afmelden bij Jo van Erp. U kunt ook aan- of afmelden via het mailadres van de vereniging of telefonisch contact opnemen met Jo van Erp.

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen geschieden tegen het einde van het boekjaar. Men dient dit schriftelijk te melden bij het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

Contributie

De contributie bedraagt € 30,= per jaar. Bij aanmelding in de loop van het jaar wordt het bedrag naar evenredigheid berekend.

(C) 2022 Vrouwen Contact Rooi